Omgevingswetwerk

 

De Omgevingswet treedt per 1 juli 2022 in werking, maar werpt haar schaduw vooruit. ‘Let vooral op wat we niet geregeld hebben’, is de boodschap vanuit het ministerie. Het aantal regels vermindert en het is aan de samenleving om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij richt de wetgever zich op een duurzame samenleving en een circulaire economie. De ‘energieke samenleving’ komt aan zet door burgerparticipatie in een heel vroeg stadium te stimuleren.

 

De fysieke leefomgeving is dus niet langer vooral een zaak van de overheid maar van de samenleving als geheel, waarbij overheid uiteraard wel één van de betrokken partners blijft. Met de invoering van de Omgevingswet gaat er dus behoorlijk wat veranderen en dat vraagt van burgers, bedrijven en overheden een ingrijpende cultuuromslag.

 

Om u en uw organisatie daarbij te helpen is het Omgevingswetwerk in het leven geroepen, een gevarieerd gezelschap van respectabele specialisten die één voor één van de zorg voor onze fysieke leefomgeving hun werk gemaakt hebben.

de Omgevingswet gaat in over:

Februari 2020

Zevende druk Werken in de geest van de Omgevingswet!

 

Wegens het enorme succes rolt inmiddels alweer de zevende druk van de pers. Daarmee staat ons boek inmiddels bij duizenden professionals in de kast en de recensies zijn bijzonder lovend: toegankelijk, overzichtelijk, compleet, prettig leesbaar en duidelijk.

Juli 2019

Nieuw boek: Veranderen voor de Omgevingswet

 

Veranderen is geen lineair proces. Je werkt in de onderstroom, maar tegelijkertijd ook in de bovenstroom. Je ontwikkelt strategische vergezichten en werkt tegelijkertijd aan persoonlijke vaardigheden. Je betrekt anderen, je doorleeft de verandering en je verrijkt hem met eigen taal en activiteiten. Kortom, je schaakt simultaan op meerdere borden. Overzicht houden en onderbouwde prioriteiten stellen kan dan een uitdaging zijn. Het boek Veranderen voor de Omgevingswet helpt je hierbij.

 

April 2019

Nieuw boek: De gemeenteraad en de Omgevingswet

 

Mr. Trees van der Schoot schreef samen met Dick Spel een uniek boek over de rol van de gemeenteraad in de Omgevingswet. Het boek behandelt hoe de gemeenteraad kan omgaan met de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking zal treden. De enorme impact die de Omgevingswet zal gaan krijgen op de gemeenteraad, vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor de praktijk. Van de praktijk, vóór de praktijk. In leesbaar Nederlands.

 

Ons cursusaanbod

 

Het Omgevingswetwerk verzorgt op maat gemaakte incompany cursussen over uiteenlopende thema's. Zie onderstaand overzicht voor het actuele aanbod.

 

Dus mocht u precies willen weten wat de Omgevingswet voor u en uw organisatie gaat betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

 • De raad en de Ow algemeen

   

  • Doelgroep: Raadsleden, griffiers
  • Duur: 1 dagdeel (of avond)
  • Docent: mr. Trees van der Schoot

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten open cursus (per deelnemer): € 325,- ex btw
  • Kosten incompany (o.b.v. max 20 deelnemers): € 1.950,- ex btw

  Bij deze curus staan de bedoeling en het systeem van de Omgevingswet centraal. Dit wordt geplaatst tegen de uitdagingen van de huidige tijdgeest (PAS, NOVI-beleid, maatschappelijke ontwikkelingen e.d.).

   

  Daarna wordt de plaats van de gemeenteraad in het systeem beproken. Er wordt ingegaan op de bevoegdheden van B&W en de gemeenteraad en op de relatie volksvertegenwoordiging/vroege burgerparticipatie. Aan de orde komen ook praktijkvoorbeelden die het Werken in de geest van de Omgevingswet bemoeilijken. Vanuit de praktijk worden tips gegeven om zowel de kaderstellende, normstellende als controlerende rol van de raad beter vorm te geven.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • De raad en de Ow in uw gemeente

   

  • Doelgroep: Raadsleden, griffiers
  • Duur: 1 dagdeel (of avond)
  • Docent: mr. Trees van der Schoot

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten open cursus (per deelnemer): € 325,- ex btw
  • Kosten incompany (o.b.v. max 20 deelnemers): € 1.950,- ex btw

  Deze curus is een vervolg op de algemene bijeenkomst. Kort wordt opgefrist wat bedoeling en systeem ook alweer waren en waar de raad een rol heeft of kan pakken. Centraal staat hoe de betreffende gemeente met de Omgevingswet aan de slag is of aan de slag wil gaan.

   

  Samen met de raadsleden wordt verkend waar de specifieke aandachtspunten voor het gemeentelijk maatwerk liggen. Daarbij kan het gaan om inhoudelijke thema’s als gezondheid, duurzaamheid, circulaire economie, maar ook om het anders vormgeven van de interne contacten en werkprocessen met de ambtelijke organisatie. Aan de hand van de vraag of de gemeenteraad gebruik wil maken van het bindend adviesrecht komt ook aan de orde of het herijken van bestaande afspraken met het college nodig is.

   

  Deze bijeenkomst wordt vanwege het ‘maatwerkkarakter’ voorbereid met de griffie en de ambtelijke organisatie. De bedoeling hiervan is de raad mee te nemen bij de implementatiewerkzaamheden, daarover afspraken te maken en te laten kennismaken met de mensen die achter het papier- en digitale werk zitten.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • De raad en de Ow in de praktijk

   

  • Doelgroep: Raadsleden, griffiers
  • Duur: 1 dagdeel (of avond)
  • Docent: mr. Trees van der Schoot

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten open cursus (per deelnemer): € 325,- ex btw
  • Kosten incompany (o.b.v. max 20 deelnemers): € 1.950,- ex btw

  Bij deze curus staat de vraag centraal wat er nu zo anders is met de Omgevingswet. Dit wordt geoefend aan de hand van concrete casus uit de praktijk van mevr. Van der Schoot. In een groepje wordt de casus besproken onder begeleiding van mevr. Van der Schoot en de ambtelijke projectleider. De bedoeling van deze oefensessie is om het anders kijken naar de fysieke leefomgeving en het anders werken zichtbaar en voelbaar te maken.

   

  De avond sluit met een plenair gedeelte waarbij vanuit de groepen naar voren wordt gebracht wat de uitkomst van de casus is en waar de raadsleden tegenaan zijn gelopen. Hierop volgt een reflectie van mevrouw van der Schoot met tips voor de praktijk.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • Duurzaam Bouwen

   

  • Doelgroep: Architecten, ontwikkelaars, bouwers, beleidsmakers
  • Duur: 1 dagdeel
  • Docent: ir. Eric Brugman

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten open cursus (per deelnemer): € 325,- ex btw
  • Kosten incompany (o.b.v. max 20 deelnemers): € 1.950,- ex btw

  Duurzaam bouwen is onbetwist één van de meest actuele en besproken opgaven van deze tijd. Maar toch voelt dit onderwerp voor velen nog vaak als een enigszins ongrijpbaar fenomeen. Wellicht is dit ook een van de redenen dat het debat over duurzaamheid meestal beperkt blijft tot een discussie over zonnepanelen, warmtepompen of windmolens. En dat maakt de noodzakelijke omschakeling naar een duurzame samenleving er niet eenvoudiger op.

   

  Tijdens deze interactieve cursus laten we u zien dat duurzaam bouwen veel verder reikt dan de welbekende energietransitie en maakt u korte metten met de verschillende misvattingen en onduidelijkheden die rondom dit thema leven. Daartoe geven we u een brede inkijk in de achtergronden en uitgebreide mogelijkheden van duurzaam bouwen, leiden we u rond langs de belangrijkste doelstellingen en wettelijke normen en laten we u uiteraard vele inspirerende en concrete voorbeelden zien.

   

  Na deze cursus ziet u niet alleen in waarom het zo belangrijk is dat we op een andere manier gaan bouwen maar beschikt u vooral ook over de nodige kennis en tools om hier morgen zelf al mee te kunnen beginnen.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • Masterclass succes met verjaring van grond

   

  • Doelgroep: Professionals grondzaken, notarissen, makelaars, juristen, notarisklerken, ambtenaren, zzp’ers
  • Duur: 1 dagdeel
  • Docent: mr. drs. Liesbeth van Leijen

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten open cursus (per deelnemer): € 357,- btw vrij
  • Kosten incompany (o.b.v. max 20 deelnemers): € 2.250,- btw vrij

  Berucht fenomeen bij grondgebruik en snippergroen is verjaring. Veel gebruikers van andermans grond doen een beroep op verjaring. Dat lijkt succesvol, zeker als het gebruik al jaren aan de gang is. De wet bepaalt immers dat als een eigenaar zijn of haar grond al meer dan 20 jaar niet meer in bezit heeft, dat degene die de grond wél in bezit heeft, dan ook eigenaar wordt. Zo maar en automatisch (van rechtswege). Kijkt een eigenaar dus lange tijd niet om naar zijn of haar grond, dan raakt deze niet alleen het bezit kwijt, maar ook de eigendom.

   

  Grensoverschrijdingen en verlies van grond vinden op grote schaal plaats in Nederland. In de praktijk deinzen veel eigenaren terug om op te treden tegen grondgebruik door anderen: het kost veel tijd en kan heel duur zijn, als je moet procederen. Vaak ontbreekt de kennis en kunde om verlies van grond effectief aan te pakken. Zowel grootgrondbezitters als gemeenten, waterschappen en natuurbeheerders, als particulieren, krijgen er steeds meer mee te maken.

   

  De masterclass behandelt het leerstuk van de verjaring vanuit de wet, de rechtspraak én de praktijk. We slaan de brug tussen theorie en praktijk. Deelnemers kunnen na de masterclass dossiers effectief beoordelen op het risico of de kans op verjaring. En ook sturing aanbrengen in de opbouw van dossiers en de bewijsvoering. Dat scheelt kosten en tijd, want dure adviezen of procedures zullen veelal niet meer nodig zijn of kunnen veel effectiever worden ingezet.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • Expertgroep illegaal grondgebruik

   

  • Doelgroep: Professionals grondzaken, ambtenaren
  • Duur: 3 dagdelen per jaar
  • Docent: mr. drs. Liesbeth van Leijen

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten per jaar per organisatie (max 2 deelnemers): € 375,- btw vrij

  Benut de kennis in uw organisatie én die van collega’s uit andere organisaties. In een expertgroep komen professionals bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen over (illegaal) grondgebruik op en aan het water en op het land. Mensen uit de praktijk dus. Deelnemers zijn welkom die ervaring en kennis willen delen onder begeleiding van één van de beste experts in Nederland op het gebied van illegaal grond gebruik en verjaring, mr.drs. Liesbeth van Leijen. Het motto is: alleen ga je sneller, samen kom je altijd verder.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • De raad en deregulering

   

  • Doelgroep: Raadsleden, griffiers
  • Duur: 1 dagdeel (of avond)
  • Docent: mr. Trees van der Schoot

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten open cursus (per deelnemer): € 325,- ex btw
  • Kosten incompany (o.b.v. max 20 deelnemers): € 1.950,- ex btw

  Bij deze avond gaat het specifiek om de plaats van regels in het systeem van de Omgevingswet. Behandeld wordt welke deregulering er op rijksniveau heeft plaatsgevonden en tot welke ‘bestuurlijke afwegingsruimte’ dat heeft geleid.

   

  Ingegaan wordt op de positionering van het omgevingsplan binnen de beleidscyclus: wat is een omgevingsplan eigenlijk? Wat is het anders dan het bestemmingsplan? Hoe verhoudt het zich tot de Omgevingsvisie en het programma? Hoeveel ‘loslaten’ is gewenst? Wat zou je ‘gericht moeten vastpakken’? Wat is de juridische situatie zolang er nog geen nieuw omgevingsplan is vastgesteld? En hoe moet omgegaan worden met het vervolg nu een omgevingsplan niet meer gekoppeld is aan een 10 jaren termijn? Afgesloten wordt met concrete tips.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • De raad en buitenplans afwijken door B&W

   

  • Doelgroep: Raadsleden, griffiers
  • Duur: 1 dagdeel (of avond)
  • Docent: mr. Trees van der Schoot

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten open cursus (per deelnemer): € 325,- ex btw
  • Kosten incompany (o.b.v. max 20 deelnemers): € 1.950,- ex btw

  De raad is er volgens de wetgever voor de hoofdlijnen en het beleid en niet voor details en uitvoering. Maar wanneer is iets nu een detail of uitvoering? Wie bepaalt dat en hoe bepaal je dat? Welke keuzes heeft de gemeenteraad om bij het buitenplans afwijken betrokken te zijn? Hoe organiseer je dat? Is het altijd nodig om een lijst met bindend adviesonderwerpen op te stellen? En als die lijst er niet is, hoe kun je dan toch zorgen voor betrokkenheid en invloed van de gemeenteraad?

   

  Bij dit onderwerp wordt ook besproken welke verandering de wettekst heeft ondergaan vanwege amendementen bij de Invoeringswet. Een tweede onderwerp is de betrokkenheid van omwonenden bij besluiten waarbij wordt afgeweken van het omgevingsplan. In hoeverre is burgerparticipatie aan de orde? Wat heeft de keuze van het moment van participatie voor effect op de procedure? Wat zijn de randvoorwaarden om burgers bij dit soort initiatieven te betrekken en welke vaardigheden zijn nodig? Kan een gemeente dat volledig aan de initiatiefnemer overlaten zoals de wettekst suggereert, of is begeleiding nodig en welke begeleiding is dat dan? Een derde onderwerp is de anterieure overeenkomst die bij concrete ontwikkelingen vaak worden gesloten. Deze overeenkomst is niet alleen van belang voor de initiatiefnemer, maar ook bepalend voor de bevoegdheden van B&W en de gemeenteraad. Wat betekent het dat de gemeenteraad volgens jurisprudentie ‘rekening moet houden met’ die overeenkomst en ‘met name als er kosten zijn gemaakt’? In hoeverre is het terecht dat zo’n overeenkomst ook aan omwonenden kan worden tegengeworpen? Gepresenteerd wordt een werkschema waarbij alle partijen tot hun recht kunnen komen. Tot slot wordt de vraag besproken of er een sneller en beter alternatief is voor ‘de buitenplanse omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit’, zoals dit soort besluiten in de toekomst gaan heten.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • Burgerparticipatie

   

  • Doelgroep: Architecten, ontwikkelaars, beleidsmakers
  • Duur: 1 dagdeel (of avond)
  • Docenten: mr. Trees van der Schoot & ir. Eric Brugman

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten open cursus (per deelnemer): € 325,- ex btw
  • Kosten incompany (o.b.v. max 20 deelnemers): € 1.950,- ex btw

  Burgerparticipatie wordt onder de Omgevingswet een stuk belangrijker en dat is mooi want vroege burgerparticipatie kent eigenlijk alleen maar voordelen. Het leidt tot betere visies en plannen en beperkt het risico op bezwaar en beroep, mits men de juiste aanpak hanteert. Uiteraard vraagt dat wel nieuwe vaardigheden van mensen die bij onze fysieke leefomgeving betrokken zijn.

   

  Tijdens deze cursus leert u wat participatie precies inhoudt en laten we u aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk zien, hoe u burgers op een vruchtbare wijze bij de ontwikkeling van hun stad, dorp of wijk kunt betrekken. U leert daarbij niet alleen wat de voordelen van vroege burgerparticipatie zijn, maar maakt ook kennis met de meest voorkomende valkuilen en misvattingen.

   

  Na deze cursus beschikt u over de nodige kennis en tools om morgen al met burgerparticipatie te kunnen beginnen.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • Praktijkdag (illegaal) grondgebruik

   

  • Doelgroep: Professionals grondzaken, notarissen, makelaars, juristen, notarisklerken, ambtenaren, zzp’ers
  • Duur: 1,5 dagdeel
  • Docent: mr. drs. Liesbeth van Leijen

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten incompany (o.b.v. max 20 deelnemers): € 2.850,- btw vrij

  In één dag aan de slag met kennis en kunde en de praktijk. Een praktijkdag is geschikt voor organisaties die hun kennis over illegaal grondgebruik en andere problemen in de openbare ruimte willen uitbreiden aan de hand van concrete zaken. De werkvoorraad staat dus centraal en daar gaan we op de praktijkdag mee aan de slag. De praktijkdag slaat de brug tussen theorie en praktijk, dus zowel weten als oplossen. We zetten stappen in specifieke dossiers, praktisch en voorzien van de kennis die daarvoor nodig is. En dat doen we integraal: met alle hoofdrolspelers in het dossier, binnen de eigen organisatie.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • Lezing (illegaal) grondgebruik

   

  • Doelgroep: Professionals grondzaken, notarissen, makelaars, juristen, notarisklerken, ambtenaren, zzp’ers
  • Duur: 1 tot 2 uur
  • Spreker: mr. drs. Liesbeth van Leijen

   

  • Data & locatie: in overleg
  • Kosten incompany: € 1.850,- btw vrij

  Verken de mogelijkheden en onmogelijkheden van een goed beheer van het eigen grondareaal. Zet een eerste stap door kennis te vergaren en krijg antwoord op al je vragen.

   

  Veel overheden ervaren dat hun grond wordt gebruikt door anderen: er staan hekken, bloempotten of tuinkabouters op. Misschien blijkt bij een opmeting ineens dat er honderden m² grond achter particuliere hagen of hekken verdwenen zijn. Of dat schouwpaden niet meer bereikbaar zijn, kades zijn aangetast of kabels niet verlegd kunnen worden omdat deze onder een oprit liggen. In overheidsland wordt hiervoor vaak de termen ‘snippergroen’, ‘snipperblauw’ of ‘overhoekjes’ gebruikt. Zo maar even de grond ontruimen, 'terugpakken' of op een andere wijze zelf weer in gebruik nemen, stuit vaak op verzet. In de praktijk gaat veel aandacht dan uit naar de verjaring van het eigendom. Dat is begrijpelijk, maar het verhaal is veel breder dan alleen het juridische hoofdstuk.

   

  De lezing bevordert een integrale benadering van de materie: met alle hoofdrolspelers uit de eigen organisatie. De lezing is ook heel geschikt voor verenigingen en belangengroeperingen die meer van de materie willen weten, opdat ze hun leden of opdrachtgevers beter kunnen bedienen.

   

  Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Advies op maat

 

Heeft u een vraag over de Omgevingswet, bijvoorbeeld met betrekking tot een specifiek project of uw organisatie in het algemeen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Werken in de geest van de Omgevingswet

 

Bent u jurist, raadslid, beleidsmedewerker, bestuurder, architect, makelaar, planoloog, student, betrokken burger of op een andere manier bij de fysieke leefomgeving betrokken, dan gaat er met de invoering van de Omgevingswet veel voor u (en uw organisatie) veranderen.

 

De nieuwe Omgevingswet is een ambitieuze wet die een veel meer integrale benadering van onze fysieke leefomgeving voorstaat, oftewel het in samenhang bereiken van een gezonde, veilige, duurzame en hoogwaardige habitat. Het zal u dan waarschijnlijk ook niet verbazen dat de Omgevingswet straks een omvangrijk geheel is. Alleen al de Memorie van Toelichting beslaat duizenden pagina's. Gelukkig hebben we goed nieuws want voor iedereen die geen tijd of zin heeft om zich net als onze specialisten door al die wetteksten en toelichtingen heen te worstelen, hebben we Werken in de geest van de Omgevingswet geschreven: een prettig leesbaar boek vol verhelderende afbeeldingen dat u als lezer op een uiterst toegankelijke manier vertrouwd maakt met de bedoeling van deze nieuwe wet en de vele veranderingen die ons te wachten staan.

Bestel uw boek hier

Bestel uw boek hier

Veranderen voor de Omgevingswet

 

Veranderen is geen lineair proces. Je werkt in de onderstroom, maar tegelijkertijd ook in de bovenstroom. Je ontwikkelt strategische vergezichten en werkt tegelijkertijd aan persoonlijke vaardigheden. Je betrekt anderen, je doorleeft de verandering en je verrijkt hem met eigen taal en activiteiten. Kortom, je schaakt simultaan op meerdere borden. Overzicht houden en onderbouwde prioriteiten stellen kan dan een uitdaging zijn. Het boek Veranderen voor de Omgevingswet helpt je hierbij. In het boek identificeren we vijf aandachtsgebieden: richting bepalen, concrete plannen maken, anders denken, anders doen, ontwikkelen en laten landen en vastleggen.

 

Elk aandachtsgebied heeft zijn eigen set aan activiteiten die samen de Routekaart vormen, een hulpmiddel om je inzicht te geven in waar je staat, wat je te doen hebt en waar de prioriteiten liggen. Jij bepaalt de route die voor jouw organisatie het beste past en kiest daarbij de activiteiten die nodig zijn. Ook worden werkvormen besproken om zelf aan de slag te gaan. Deze zijn uitgeschreven in concrete stappenplannen en beproefd in de praktijk.

De gemeenteraad en de Omgevingswet

 

Behalve minder regels, meer ruimte voor initiatief en het stimuleren van de economie, beoogt de Omgevingswet straks vooral ook een duurzame en gezonde samenleving, waarin de energietransitie, onze toekomstige circulaire economie en het inspelen op klimaatverandering belangrijke thema’s zijn.

 

In hun nieuwe boek ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’ maken de auteurs, Trees van der Schoot en Dick Spel, op een toegankelijke wijze duidelijk, wat de Omgevingswet voor een gemeente en de gemeenteraad in de praktijk betekent. Het boek is geschreven als verdieping van de bestseller ‘Werken in de geest van de Omgevingswet’ naar aanleiding van de vele vragen waarmee de auteurs zich tijdens ruim dertig bijeenkomsten voor gemeenteraden in 2017 en 2018 zagen geconfronteerd. In heldere bewoordingen verkennen ze de rollen van de raad in relatie tot de doelen, de achtergrond en het systeem van de wet om vervolgens verder in te zoomen op de invloed van andere overheden, burgerparticipatie, de betekenis van het dualisme en de hulp die een gemeenteraad voor zichzelf kan organiseren. Het boek sluit af met concrete tips waarmee men direct aan de slag kan gaan. Raadsleden, griffiers en alle anderen, die de lokale democratie serieuze aandacht willen geven, krijgen met het boek een perfect handvat aangereikt om met de Omgevingswet de belangrijkste uitdagingen van de huidige tijd te kunnen aangaan.

Bestel uw boek hier

Toezicht en Handhaving met de Omgevingswet

 

Minder regels, die voorlopig ook nog blijven veranderen, meer flexibiliteit door zorgplichten, meer vertrouwen geven aan de burger en het bedrijf. Hoe ga je daar als toezichthouder/handhaver mee om? De regels zijn juist het houvast voor toezicht en handhaving. Als die basis minder solide is, zijn er andere manieren nodig om je vak goed uit te oefenen. En zijn die regels altijd wel zo goed? Of werken ze in de praktijk niet altijd en moet je iets anders verzinnen om je doel te bereiken? Wat is dat doel eigenlijk? Kan dat gemeten worden en, zo ja, in welke mate draagt toezicht en handhaving bij aan die doelen? Heeft een toezichthouder/handhaver enige invloed op het regelgevingsproces of niet?

 

Kortom: veel vragen die toezichthouders en handhavers hebben over de Omgevingswet. Dit boek beantwoordt die vragen. Meestal loopt toezicht & handhaving achter nieuwe regelgeving aan. Geheel ten onrechte! Toezichthouders en handhavers vervullen een cruciale rol bij het sluiten én openen van de beleidscyclus. Immers: het heeft geen zin om regels die niet werken te handhaven. Het boek is niet alleen bedoeld voor toezichthouders, handhavers, bijzondere opsporingsambtenaren en handhavingsjuristen en hun afdelingshoofden, in dienst van de overheid, maar ook voor beleidsmakers en regelopstellers en degenen die het toezicht ervaren: de bedrijven en burgers.

Bestel uw boek hier

 

 

 

 

 

Omgevingswetwerk

info@omgevingswetwerk.nl

Copyright © 2021 Omgevingswetwerk

Contact

Nieuws

Publicaties

Cursussen

Netwerk

Advies